Informatie

Over het project
Het Europese project FairShares Labs voor sociale en blauwe innovatie (FairSharesLabs) tracht nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor economische en ecologische uitdagingen, en om de hervorming van socialezekerheidsstelsels en arbeidsmarkten te ondersteunen. Traditionele welzijns- en sociale voorzieningen zijn nog niet ingesteld op de wereldwijde opkomst van coöperatief sociaal ondernemerschap dat is geëvolueerd als reactie op het neoliberalisme van de jaren negentig en het bezuinigingsbeleid van het afgelopen decennium. Bovendien maken sociaal-structurele veranderingen die het gevolg zijn van het wijdverbreide gebruik van internet het noodzakelijk nieuwe vormen van democratische sociale ondernemingen te ontwikkelen die een bredere participatie en duurzame ontwikkeling bevorderen.
Wat zijn FairShare Labs?
FiarShares Labs zijn echte en virtuele laboratoria waarin directe belanghebbenden (oprichters, producenten, consumenten en investeerders) ideeën voor sociale en blauwe economieën genereren. Zij passen het FairShares Model toe om deze ideeën verder te ontwikkelen, zodat ze FairShares Enterprises kunnen starten. FairShares Labs zijn fysieke en virtuele co-werkruimtes die communicatiefaciliteiten, workshops, training en ondersteuning bieden voor start-ups en conversies van sociale ondernemingen. FairShares Labs kunnen zich bevinden waar de vier belangrijkste groepen stakeholder elkaar kunnen ontmoeten (met behulp van het FairShares Platform voor e-learning en uitwisseling). Directe belanghebbenden kunnen opdrachten plaatsen, anderen vinden en de FairShares tools gebruiken door zich te registreren op de FairShares Platform. Externe en interne bedrijfsdeskundigen kunnen zowel live als digitaal coachen met behulp van het FairShares Platform.
Wat zijn de principes en waarden van FairShares?
De FairShares Labs zijn incubatiehotspots volgens de principes van gelijke samenwerking tussen verschillenden belanghebbenden – tussen oprichters, producenten, consumenten en investeerders.Klantgericht initiatieven zullen gekoppeld worden aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen enerzijds en sociale integratie doeleinden anderzijds. Burgers kunnen samenwerken met deskundigen om sociale innovaties en sociale / blauwe ondernemingen te creëren, te initiëren, te organiseren en te implementeren die problemen in hun werk- en leefomgeving aanpakken.
Wat zijn de doelen van FairShare Labs?
Het hoofddoel van het project is het kweken van lokaal gedeeld begrip van de FairShares Model. Veel Europese landen dragen bij aan de groei van sociale en blauwe economieën gesteund door degenen die richtlijnen en governance modellen ontwikkelen. die de sociaal-economische resultaten ten opzichte van de commerciële sector verbeteren. FairShares vertegenwoordigt een unieke manier om zaken te doen. Het bevordert het idee dat succes beoordeeld moet worden door de mate waarin bedrijven voldoen aan humane, sociale en milieubehoeften, en niet op hun jaarlijkse profitabiliteit of bijdrage aan het BBP. De FairShares principes en waarden helpen de Lab-deelnemers om innovaties te bevorderen, en helpen de begeleiders bij het coachen om vaardigheden en competenties te verbeteren. Het resultaat is een meer coöperatieve aanpak van zaken die macht. rijkdom en andere voordelen meer gelijkwaardig verspreidt.
Wat is sociale economie?
Het begrip sociale economie wordt niet alleen gebruikt als een algemene term voor economische activiteiten geleid door een sociaal doel ,maar ook als een technische term voor dat deel van de economie waarin bedrijven gecontroleerde worden door werknemers, producenten, consumenten en vrijwilligers in plaats van door private en professionele investeerders). De primaire focus ligt op coöperaties van producenten, werknemerseigendom en zelfbestuur en cliënten-en consumentenorganisaties op wederzijds belang, maar het kan zich ook uitbreiden tot de economische activiteiten van non-profit organisaties, ngo’s, kredietverenigingen, vrijwilligersorganisaties en zelfhulpgroepen die met de vakbonden samenwerken om de opbrengsten van de handel eerlijker te verdelen.
FairShare Labs inclusie en gender mainstreaming
FairShares Labs zullen innovaties ontwikkelen en implementeren die onder kwetsbare groepen sociale integratie, zelfbeschikking en zelfstandig leven bevorderen. Volgens de FairShares principes, worden deze groepen in de Labs als experts op hun eigen terrein gezien. Deelnemers krijgen de gelegenheid om zich sociaal ondernemend denken eigen te maken waar en wanneer dat mogelijk is. Er zullen educatieve activiteiten ontworpen worden om betrokkenheid en participatie van kwetsbare groepen op gelijkwaardige wijze vorm te geven tijdens het genereren van ideeën en het ontwerpen van een sociale onderneming. Onze methodologie en begeleiding zal materiaal bevatten om de uitdagingen van sociale integratie aan te gaan.
Wat zijn Living Labs?

Het European Network of Living Labs (ENoLL), beschrijft Living Labs als "gebruikersgericht, openinnovatie ecosystemen gebaseerd op een systematische benadering van co-creatie tussen gebruikers waarbij onderzoeks- en innovatieprocessen in echte gemeenschappen en instellingen geïntegreerd worden".

 


De vijf voornaamste labels van een Living Lab, co-creatie met meerdere stakeholders, actieve gebruikersbetrokkenheid, real-life setttings en een multi-methode benadering zijn ook FairShares principes.

Wat is een FairShares economie?
Onder FairShares economie verstaan we een economie waarin degenen die bijdragen aan het leveren van winst wettelijk en moreel het recht hebben om daarin te delen en te participeren in de besluitvorming over hoe deze te investeren. In een FairShares economie is sprake van die soorten investeringen die winst creëren: het investeren van financieel en economisch kapitaal (geld en materiële bronnen), het investeren in de opbouw van sociaal kapitaal ( het aantrekken van cliënten en het bouwen van leveranciersketens) en het investeren van menselijk en intellectueel kapitaal in de vorm van arbeid (ontwikkeling van skills en het genereren van ideeën). Een FairShares economie erkent verder de speciale rol van het ondernemerschap (dat vaak voorziet in alle drie soorten ivnesteringen) en garandeert de oprichters/stichters een beschermd recht om inst- en invloedsdelingsarrangementen te vormen gedurende hun leven.
Wat is een Fair Shares Model?
Anyshares, 's werelds eerste FairShares-bedrijf noemt zich de' complete coöperatie '. Dezenaam symboliseert de aard van een FairShares bedrijf dat de volgende stap voor ogen heeft: sociale bedrijven met een veelvoud aan belanghebbenden, producten en/of consumenten die mede-eigenaar zijn of coöperaties waar allen zeggenschap hebben die bijdragen aan de rijkdom van een onderneming of zij nu werknemers, klanten, investeerders of oprichters. Dit doet gebeurt doordat ze verschillende soorten aandelen beschikbaar hebben (stichter, producent en investeerder) voor degenen die tijd of geld investeren of degenen die bijdragen door arbeid te verrichten en degenen die hun ideeën hebben gegeven. Zo kunnen werknemers, gebruikers, investeerders, oprichters aandelen hebben die hen drie dingen toestaan: ten eerste een eerlijk deel van alle profits, ten tweede een eerlijke en formele stemming over beleids- en bestuurszaken en ten derde wijden FairShares-bedrijven zich vanwege hun principes aan het creëren van democratische beheersprocessen, zoals sociale audits die alle stakeholders betrekken en deelnemen aan de dagelijkse besluitvorming van het bedrijf.
Wat zijn de FairShares tools?

Het FairShares Labs project zal verschillende tools en materialen bieden voor het trainen, leren, samenwerken in de creatie en implementatie van FairShares Enterprises:

  • een methodologie en handboek met achtergrondmateriaal en praktische richtlijnen over hoe men een FairShares Lab ontwikkelt en implementeert

 

  • een interactief instrument voor samenwerking in het proces van het genereren van een bedrijfsidee, de ontwikkeling van een business concept en het starten van een bedrijf

 

  • een instrument voor blended zelfgestuurd leren voor bedrijfsontwikkelaars in het algemeen en anderen die interesse hebben in het starten en leiden van een eigen FairShares Lab

 

  • een interactief e-learning en exchange platform (website) waar op dynamische wijze online cursussen aangeboden worden en middelen en een medium aangereikt worden voor communicatie en samenwerking tussen de partners/lerenden en de gemeenschap. Dit platform biedt ook de mogelijkheid om aan het project gerelateerde materialen en informatie met elkaar te delen.
Groepen van stakeholders in een FairShares onderneming

Het FaierShares MODEL conceptualiseert vier primaire stakeholders die met elkaar in interactie zijn om een onderneming met succes te verwezenlijken. Deze vier ( stakeholder-) groepen zijn:

 


Oprichters – de mensen /organisaties die het bedrijf starten kwalificeren zich voor lidmaatschap op grond van het feit dat een oprichter van de onderneming zijn( dat wil zeggen ondertekenaars van de documenten waaraan de onderneming haar bestaansrecht ontleent). In een FairShares onderneming of een coöperatie krijgen de oprichters de oprichtersaandelen toegewezen.

 


Medewerkers - de mensen/organisaties die de goederen/diensten leveren die door de onderneming worden aangeboden. Medewerkers komen in aanmerking voor een lidmaatschap op grond van hun gekwalificeerde arbeid. In een FairShares onderneming of coöperatie krijgen de medewerkers de werknemersaandelen toegewezen en kunnen bij een winstoverschot in aanmerking komen voor beleggersaandelen.

 


Gebruikers - personen of organisatie die goederen en diensten van de onderneming gebruiken of kopen. Gebruikers komen in aanmerking voor een lidmaatschap gebaseerd op hun gebruikersbijdrage. Gebruikers kunnen gebruikersaandelen toegewezen krijgen en in aanmerking komen voor beleggersaandelen als er een winstoverschot is gecreëerd.

 


Investeerders – mensen of organisaties die financieel kapitaal creëren of bijdragen . op grond hiervan komen ze in aanmerking voor het lidmaatschap. Zij krijgen investeerdersaandelen toegewezen.

 


In de praktijk kunnen de labels die aan elke ledengroep (stakeholders) worden toegedicht om de context van de belanghebbende te duiden ook veranderen

De logica van het FairShares model