Információ

A projektről

Az európai FairShares Labs for Social and Blue Innovation (röviden: FairShares Labs) projekt a gazdasági és környezeti kihívásokra kínált újszerű megoldásokat támogatja, valamint a jóléti rendszer és a munkaerőpiac reformjához kíván hozzájárulni. A tradicionális jóléti és szociális szolgáltatások még nem igazodtak az szociális vállalkozási szövetkezetek globális fejlődéséhez, melyek válaszként jöttek létre az 1990-es évek neoliberális elveire és az utóbbi évtized megszigorító rendelkezéseire. Emellett a szociális-strukturális változások az internet széleskörű elterjedését okozták, szükségszerűen a demokratikus szociális vállalkozás új formáit magával hozva, szélesebb körű részvételt és folyamatos fejlődést lehetővé téve.

Mik a FairShares Lab-ek?

A FairShares Lab-ek valódi és virtuális laboratóriumok/műhelyek, melyekben az elsődleges résztvevők (alapító, munkavállaló, felhasználó és befektető résztvevők)
hoznak létre közösen a szociális és kék gazdasággal kapcsolatos ötleteket (kék
gazdaság/blue economy - a fogalom később megmagyarázva, a ford.). A FairShares
modell használatával ezen ötleteket fejleszteni tudják, és FairShares vállalkozásokat
indítanak. A FairShares Lab-ek fizikai és virtuális együttműködési telephelyek,
melyek kommunikációs eszközöket, workshop-okat, tréningeket és egyéb segítséget
nyújtanak a szociális vállalkozások beindulásához vagy az azzá való átalakuláshoz. A
FairShares Lab-ek akárhol lehetnek, ahol a négy alapvető érintett csoport találkozhat
(a FairShares Platformot használva e-learning-re és tapasztalatcserére). Az elsődleges
érintettek számára virtuális vagy fizikai helyet biztosít, egymásra találhatnak és
használhatják a FairShares eszközöket a FairShares Platformra való regisztrációhoz.
A külső és belső szakértők támogatást (coaching) nyújthatnak a valódi és virtuális
FairShares Lab-ekben, a FairShares információs és tanulási Platformot használva.

Mik a FairShares értékek és elvek?

A FairShares Lab-ek inkubációs csatlakozási pontok, egyenlő együttműködéssel
az alapító, a munkavállaló, a felhasználó és a befektető résztvevők között.
Fogyasztóorientált kezdeményezéseket kapcsol össze fenntartható fejlesztési
célokkal egyrészről, másrészről pedig a társadalmi integrációval. A társadalom
tagjai a szakértőkkel együttműködve kezdeményezhetnek, szervezhetnek és
megvalósíthatnak szociális innovációkat és szociális/kék vállalkozásokat, melyek
megoldják a munka- és életkörülményeikben fennálló problémákat.

Mik a FairShares Lab-ek céljai?

projekt fő célja a FairShares modell felfogásának közösségi és helyi terjesztése. A
FairShares az üzleti tevékenység egy egyedülálló módját mutatja meg. Azt az eszmét
erősíti, mely szerint a sikereket az alapján is meg lehet ítélni, milyen mértékben felelnek
meg a vállalkozások az emberi, társadalmi, környezeti igényeknek, nemcsak az éves
jövedelmezőségük vagy a GDP-hez való hozzájárulásuk alapján. A FairShares értékek
és alapelvek útmutatót nyújtanak a résztvevők számára az újítások előmozdítására,
a felnőttképző trénerek pedig felkészítést nyújtnak az ehhez szükséges képességek és
kompetenciák javítására. Az eredmény a sokkal együttműködőbb üzleti szemlélet, mely
jóval egyenlőbben osztja el a hatalmat, a vagyont és a hasznot.

Mi a szociális gazdaság?

A szociális gazdaság nemcsak általában a szociális célú gazdasági tevékenységek
leírásaként használatos, hanem mint technikai szakszó a gazdaság annak az ágának
megjelölésére, melyben a cégeket az alkalmazottak, a gyártók, fogyasztók és önkéntesek
felügyelik (privát, vagy szakmai befektetők helyett). Az elsődleges fókusz a
szövetkezeteken, munkavállalói tulajdonú cégeken, fogyasztói és segélyegyleteken
van, de kiterjedhet a non-pofit szervezetek, NGO-k, hitelszövetkezetek gazdasági tevékenységére is, vagy önkéntes, önsegítő csoportokra, melyek a szakszervezetekkel
együttműködve a vagyonelosztást kívánják tisztességesebbé tenni.

FairShares Labs társadalmi integráció és nemi esélyegyenlőség

A FairShares Lab-ek támogatják és megvalósítják azokat az újításokat, melyek
elősegítik a társadalmi befogadást, az önrendelkezést és az önálló életvitelt a
marginalizálódott csoportok számára. A FairShare Lab-ek elveit követve ezek a
csoportok képesek lesznek saját ügyeikben eljárni. A résztvevőknek lehetőségük
lesz minden esetben szociális vállalkozóként gondolkodni. A tanulási tevékenységek
célja a marginalizálódott csoportok bevonásának és részvételének
előmozdítása, szociális vállalkozások ötletének generálása és tervezése által. A
FairShares Lab-ek módszertana a szükséges anyagokat és utasításokat is tartalmazza,
melyek a társadalmi integráció kihívásaira való válaszokhoz szükségesek.

Mik a Living Lab-ek?

Living Lab-ek Európai Hálózata (ENoLL) úgy írja le a Living Lab-eket, mint
“felhasználó központú nyitott innovációs ökorendszereket, melyek módszeres
együtt-alkotási szemléleten alapulnak, integrálva kutatási és innovációs
eljárásokat a valós közösségekben és környezetekben.” Az öt fő Living Lab elv:
többszereplős modell, aktív felhasználói részvétel, valós élethelyzetek, és többszempontú
megközelítés, egyben FairShares elvek is.

Mi a FairShares gazdaság?

A FairShares egy olyan gazdaság, melyben mindenki hozzájárul a vagyon létrehozásához,
jogszerű és morális megosztással, és a befektetések nagysága szerinti részvétellel
a döntésekben. A befektetéseknek három formája eredményez javakat: pénzügyi és
gazdasági tőke befektetése (pénz és erőforrás által), társadalmi tőke építésébe való
befektetés (vásárolókat vonz és ellátó láncokat épít), az emberi és szellemi tőkébe
való befektetés (készségeket fejleszt, ötleteket generál). Elismeri továbbá a vállalkozói
munka különleges szerepét (gyakran mindhárom befektetési formát átfogja), és az
Alapító tag számára egy védett jogot biztosít arra, hogy a vállalkozás életében a
hatalomra és a vagyonmegosztásra vonatkozó intézkedéseket hozzon.

A FairShares modell

Az Anyshares, a világ első FairShares társasága saját magát “tökéletes szövetkezet”-nek
nevezi. Ez az elnevezés talán jól megragadja egy FairShares társaság természetét, mely
a következő lépcső a több érdekelt félből álló szociális vállalkozás felé, munkavállalói
vagy felhasználói tulajdonú szövetkezetek felé, melyek teljeskörűen bevonják
mindazokat, akik hozzájárulnak a vállalkozás vagyongyarapodásához, legyenek
azok munkavállalók, ügyfelek, befektetők vagy alapítók a tulajdonosi struktúrában.
Ez különböző részvénytípusok birtoklásával valósul meg (alapítói, munkavállalói,
befektetői), melyek azok számára állnak rendelkezésére, akik időt vagy pénzt fektetnek
be, vagy akik munkájukkal járulnak hozzá, illetve akik az ötleteket adták. Vagyis
munkavállalók, felhasználók, befektetők, alapítók birtokolhatnak részvényeket, mely
három dolgot tesz lehetővé számukra: először is méltányos nyereségrészesedést,
másodszor egy tisztességes és formális szavazást a vezetési kérdésekről, és
harmadsorban - mivel a FairShares társaságok elkötelezettek a demokratikus
menedzsment létrehozásában, csakúgy mint a minden érdekelt általi társadalmi
ellenőrzésben - részvételt a társaság mindennapi döntéshozatalában.

Mik a FairShares eszközök?

A FairShares Lab-ek számos eszközt kínálnak a tréninghez, tanuláshoz, együttműködéshez, FairShares vállalkozások létrehozásához, megvalósításához:

 

 • Módszertant és kézikönyvet háttéranyagokkal és gyakorlati irányelvekkel ahhoz,
  hogyan lehet támogatni és megvalósítani egy FairShares Lab-et.

 

 •  Interaktív együttműködési eszközt, mely a négy érintett csoportot vezeti át az
  egyes üzleti ötletek véghezvitelének folyamatán, az üzleti koncepció kidolgozásán
  és az üzlet elindításán

 

 • Egyéni és kevert (egyéni és csoportos) tréning eszközt üzletfejlesztőknek és
  azoknak, akik érdeklődnek egy saját FairShares Lab indítása és irányítása iránt

 

 • Interaktív e-Learning-et és Platformot (weboldal), melyeken online kurzusok
  állnak rendelkezésre, melyek kommunikációs és együttműködési eszközöket és
  médiumokat kínálnak a partnerek és a tanulók, a közösség tagjai számára, valamint
  a projekthez kapcsolódó anyagokat, információkat osztanak meg.
Résztvevő csoportok egy FairShares vállalkozásban

A FairShares modell négy alapvető csoportot fogalmaz meg, akik a vállalkozás
sikere érdekében egymással együttműködnek. A négy érintett (résztvevő) csoport
az alábbi:

 

Alapítók: emberek/szervezetek, akik elindítják a vállalkozást. Az alapító
tagok a vállalkozás létrehozójaként jogosultak a tagságra (azaz aláírói a
dokumentumoknak, melyek létrehozzák a szervezetet). Egy FairShares
társaságban vagy szövetkezetben az Alapító tagok alapítói részvényekkel
rendelkeznek.

 

Munkavállalók: emberek/szervezetek, akik a javakat/szolgáltatásokat nyújtják a
vállalkozásban. A munkavállaló tagok munkaerő-hozzájárulásuk által jogosultak
a tagságra. Egy FairShares társaságban vagy szövetkezetben a Munkavállaló
tagok munkavállalói részvényekkel rendelkeznek, és jogosultak befektetői
részvényekre, amennyiben többlet keletkezik.

 

Felhasználók: emberek/szervezetek, akik használják, vagy vásárolják a javakat/
árukat és szolgáltatásokat a vállalkozástól. A felhasználó tagok fogyasztóként
jogosultak a tagságra. Egy FairShares társaságban vagy szövetkezetben a
Felhasználó tagok felhasználói részvényekkel rendelkeznek, és jogosultak
befektetői részvényekre amennyiben többlet keletkezik.

 

Befektetők: emberek/szervezetek, akik a pénzügyi tőkét létrehozzák vagy
hozzájárulnak ahhoz. A befektető tagok a pénzügyi tőke létrehozásával vagy az
ahhoz való hozzájárulással jogosultak a tagságra. Egy FairShares társaságban
vagy szövetkezetben a Befektető tagok befektetői részvényekkel rendelkeznek.
A gyakorlatban a résztvevő csoportokat megjelölő címkék a kontextustól függően
változhatnak.

A FairShares modell logikája