Informacije

O projektu

FairShares Labs (FSL) je europski projekt koji nastoji razviti nova rješenja za gospodarske i ekološke izazove te pomoći pri boljem povezivanju sustava socijalne skrbi i tržišta rada. Tradicionalni sustavi socijalne skrbi i pružanja socijalnih usluga još uvijek se nisu prilagodili rastućem pokretu društvenog poduzetništva koji se razvio kao odgovor na nepovoljne učinke neoliberalnog kapitalizma. Štoviše, strukturne društvene promjene koje dijelom proizlaze iz sve veće dostupnosti informacija sve više potiču razvoj novih oblika društvenog poduzetništva uz demokratičnost u upravljanju, široku participaciju sve većeg broja dionika i održivi razvoj. Posljednjih godina pokret društvenog poduzetništva dodatno je osnažen novim, inovativnim rješenjima socijalno održivog poduzetništva. Stvaraju se i potiču inovativni pristupi u rješavanju socijalnih, ekoloških i ekonomskih izazova. Pokretu izgradnji solidarne ekonomije, pored neprofitnih i društvenih poduzeća, pridružuje se sve širi spektar zadruga i uzajamnih društva. Ono što eko-socijalnu ekonomiju razlikuje od sustava socijalne skrbi je upravo uvođenje novina, težnja stalnog propitkivanja postojećih modela organiziranja i upravljanja; uvode se inovativni pristupi koji teže biti učinkoviti i održivi. Takvi, uglavnom izvaninstitucionalni pristupi, umjesto na institucije usmjeravaju se na osobe, uključuju sve ciljne skupine i time privlače sve više pažnje šire europske publike. Koncept FSL-a nastoji modele društvenih inovacija, društvenog poduzetništva i društvenih integracija spojiti s inovativnim pristupima i alatima u obrazovanju odraslih.

U „laboratorijima“ poduzetničke inovacije, proizvodi i usluge razvijaju se na dva načina; s jedne strane se u stvarnom životnom okruženju radi izravno s korisnicima, a druge strane putem FSL platforme otvara se virtualni prostor komunikacije. U oba prostora, stvarnom i virtualnom, ljudi širom Europe mogu započeti društvena poduzeća, projektirati ili dijeliti ideje. U „Living Lab-u“ građani Europe, sveučilišta, tvrtke, javna uprava i civilno društvo mogu biti inovatori i raditi na razvoju novih proizvoda i usluga u nekoj od ponuđenih inicijativa ili dobiti podršku i partnerstvo za razvoj vlastite poduzetničke ideje.

Novi pristup FSL učenju prije svega stvara poštene i jednake mogućnosti za sve ljude u zajednici te se pruža sudionicima prilika za dobrobit, sudjelovanje i stvaranje socijalnih inovacija i društvenih poduzeća.  

Što su FairShares Labovi?

FSL su fizički i virtualni laboratoriji u kojima primarni dionici (osnivači, zaposlenici, korisnici i investitori) razmjenjuju i razvijaju društveno-poduzetničke ideje i koncepte. FS Lab-ovi su fizički i virtualni suradnički prostori koji pružaju komunikacijske sadržaje, radionice, obuku i podršku tvrtkama u osnivanju kao i poduzećima koja svoje poslovanje žele pretvoriti u društveno poduzeće.  FSL je mjesto susreta četiri glavne grupe dionika koji koriste FS platformu za e-učenje i razmjenu znanja, ideja i informacija, plasiraju svoje ponude, pronalaze investitore, zaposlenike, suradnike. FairShares Platforma nudi set alata za komunikaciju, razvoj ideja i poslovnih modela. Korisnicima su dostupne usluge moderiranja i stručne podrške specijaliziranih poslovnih stručnjaka te im je omogućen trening u fizičkom i u virtualnom FSL. 

Koje su vrijednosti i načela FairShares-a?

FairShares Lab-ovi će biti inkubacijske pristupne točke temeljene na načelima ravnopravne suradnje između osnivača, zaposlenika, korisnika i investitora. Inicijative usmjerene prema kupcima bit će povezane s ciljevima održivog razvoja s jedne strane te socijalnom inkluzijom s druge strane. Građani uz stručnu podršku mogu inicirati, organizirati i provoditi društveno inovativne projekte ili pokretati društvena poduzeća koja rješavaju probleme u njihovom radnom i životnom okruženju.

Koji su ciljevi FairShares-a?

Glavni cilj projekta je uspostaviti zajedničko razumijevanje FS modela u lokalnoj sredini. FS predstavlja jedinstveni model poslovanja – unaprjeđuje ideju o uspjehu mjerenom zadovoljavanjem ljudskih društvenih i ekoloških potreba, a ne razinom godišnje profitabilnosti ili doprinosa BDP-u.

FS vrijednosti i principi usmjeravaju sudionike laboratorija na poticanje inovativnosti uz profesionalno vodstvo koje im omogućuje stjecanje novih znanja i unapređenje potrebnih vještina -  rezultat je bolja suradnja u pristupu poslovanju koji ravnomjernije raspodjeljuje moć, bogatstvo i korist za sve dionike.

Što je Socijalna ekonomija?

Društvena ekonomija koristi se ne samo kao opći pojam za gospodarsku aktivnost vođenu društvenom svrhom već i kao tehnički izraz za onaj dio gospodarstva u kojem tvrtke kontroliraju zaposlenici, proizvođači, potrošači i volonteri (a ne samo privatni i profesionalni investitori). Njezin je primarni fokus na radničkim zadrugama, tvrtkama u vlasništvu zaposlenika, potrošačkim i uzajamnim društvima, ali može se proširiti i na gospodarsku aktivnost neprofitnih organizacija, nevladinih organizacija, kreditnih unija, volonterskih i grupa za samopomoć koje u suradnji sa sindikatima rade na pravednijoj raspodjeli dobara.

FSL inkluzivni pristup i rodna ravnopravnost?

FSL će razvijati i provoditi inovacije koje promiču socijalnu uključenost, samoodređenje i neovisno življenje marginaliziranih skupina; slijedeći načela FSL-a ove grupe smatraju se stručnjacima u svojim vlastitim poslovima. Aktivnosti učenja bit će usmjerene na promicanje potpune uključenosti i sudjelovanja marginaliziranih skupina tijekom generiranja ideja i oblikovanja društvenog poduzeća. FairShares metodologija i smjernice uključivat će pristupe koji će zadovoljavati brojne izazove njihove društvene uključenosti.

 

Što su „Living Labovi”?

Europska mreža Living Laboratorija (ENoLL) opisuje Living Labs (žive laboratorije) kao „korisnički orijentirane, otvorene inovacijske ekosustave temeljene na sustavnom pristupu zajedničkog stvaranja koji istraživanja i inovacijske procese integriraju u stvarnim životnim zajednicama i okruženjima“.

Četiri glavna principa Living Lab-ova, a ujedno i FairShares principa, su zajedničko stvaranje, multidisciplinarni pristup, aktivno uključivanje korisnika te postavljanje praksi iz stvarnog života.

Što je FairShares ekonomija?

FairShares ekonomija je ekonomija u kojoj svi koji pridonose stvaranju bogatstva imaju legalno i moralno pravo sudjelovati u njegovoj raspodjeli kao i u odlukama kako to bogatstvo dalje investirati.

Tri su vrste investicija koje stvaraju bogatstvo: ulaganja financijskog i ekonomskog kapitala (zarađivanje novca i resursa), ulaganja u socijalni kapital (privlačenje kupaca i osnivanje lanaca opskrbe) i ulaganja u ljudski i intelektualni kapital (razvijanje vještina i stvaranje ideja).

Nadalje, FairShares ekonomija prepoznaje osobitu ulogu poduzetničkog rada odnosno zaposlenika koji često osiguravaju sva tri tipa investicije - oni svojim poduzetničkim zalaganjem osiguravaju osnivačima zaštićeno pravo za oblikovanje moći i bogatstva podjelom zadataka kroz cijeli životni vijek.

FairShares Model

Tvrtka pod nazivom „Anyshares“ je prva tvrtka u svijetu koja u opisu svog djelovanja navodi da je „istinska zadruga“. FairShares model je istovremeno filozofija poslovanja, ali i metodologija za stvaranje i redizajn poduzeća, zadruga, asocijacija i partnerskih inicijativa koje istinski i u potpunosti prepoznaju osnivače, zaposlenike, korisnike i ulagače kao ravnopravne partnere. Koncept se zasniva na ideji da svi oni ravnopravno doprinose stvaranju bogatstva društvenog poduzeća. Uspjeh poslovanja u velikoj mjeri ovisi upravo o kvaliteti njihove međusobne interakcije, a ne kako se to uobičajeno misli o visini uloženog kapitala. Tako zaposlenici, korisnici, investitori i osnivači mogu imati dionice koje im omogućavaju tri osnovna prava: prvi je pravedni udio u raspodjeli dobiti; drugi je sudjelovanje u odlučivanju u pitanjima politike ili upravljanja tvrtkom dok je treći sudjelovanje u  društvenoj revizija i uključivanju ostalih zainteresiranih dionika u procese odlučivanja. 

Što su FairShares alati?

FSL projekt će nuditi puno alata i materijala za obuku, učenje, suradnju, stvaranje i djelovanje FS poduzeća:

  • Metodologija FSL i Priručnik s pratećim materijalima kao i praktičnim smjernicama kako razviti i voditi FS laboratorij;
  • Interaktivni radni alat za suradnju koji grupe dionika vodi kroz proces generiranja poslovne ideje, razvijanja poslovnog koncepta i pokretanja poduzetništva;
  • Personalizirane obrazovne alate za razvoj društvenog poduzetništva te pokretanje i vođenje vlastitog FS laboratorija;
  • Interaktivna platforma za e-učenje te razmjenu informacija i podataka koja će nuditi dinamične online tečajeve, alate i medije za komunikaciju i suradnju između partnera, studenata i lokalnih zajednica.
Skupine dionika u FairShares poduzeću

Model FairShares obuhvaća četiri glavne skupine dionika koji kroz interakciju stvaraju uspjeh bilo kojeg poduzeća.

Osnivači: ljudi / organizacije koje pokreću poduzeće. Osnivački članovi se kvalificiraju za članstvo jer su osnivači poduzeća (tj. potpisnici dokumenata koji stvaraju organizaciju). U FS tvrtki osnivačkim članovima dodjeljuju se osnivačke dionice.

Zaposlenici: ljudi / organizacije koje proizvode robu / usluge koje nudi poduzeće. Zaposlenici i stručni suradnici ispunjavaju uvjete za članstvo na temelju kvalificiranog doprinosa za rad. U FS-u se zaposlenicima i vanjskim ekspertima dodjeljuju radničke dionice i mogu se kvalificirati za investitorske dionice kada se stvori dobit u poslovanju.

Korisnici: osobe / organizacije koje koriste ili kupuju robu i usluge iz poduzeća. Korisnici ispunjavaju uvjete za članstvo na temelju kvalificiranog doprinosa korisnika. U FS-u korisnicima se dodjeljuju korisničke dionice i mogu se kvalificirati za dionice investitora kada se generira višak.

Ulagači: ljudi / organizacije koje stvaraju ili pridonose financijskom kapitalu. Ulagači se kvalificiraju za članstvo zbog stvaranja ili doprinosa financijskog kapitala. U FS-u, ulagačima se dodjeljuju dionice investitora.

U praksi, dionici mogu vremenom mijenjati  ili imati više uloga sukladno vlastitom doprinosu u poslovnom odnosu.

Logika FairShares modela